Thay đổi quy định ngoại hối - Định thay


Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán những ảnh hưởng do thay đổi tỷ giá hối đoái trong trường hợp doanh nghiệp có các giao dịch bằng ngoại tệ. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối về các hoạt động ngoại hối của người cư trú, người không cư trú tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Thông tư quy định hoạt động thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa dịch vụ qua biên giới Việt Nam- Trung Quốc của thương nhân, bao gồm: Quy định về đồng tiền thanh toán: bao gồm ngoại tệ tự do chuyển đổi, VND hoặc CNY. Nghị định số 70/ / NĐ- CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối.
Tổ chức tín dụng được phép là các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối theo quy định tại Pháp lệnh này. QUY ĐỊNH CHUNG.


Trường hợp nhà đầu tư dùng lợi nhuận thu được từ dự án đầu tư ở nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư khác ở nước ngoài, nhà đầu tư phải ( i) thực hiện thủ tục xin cấp GCNĐKĐTRNN cho dự án đầu tư mới đó; và ( ii) đăng ký Giao Dịch Ngoại Hối với NHNN theo quy định tại Thông tư này. ( thay thế Nghị định số 160/ / NĐ – CP).

Thay đổi quy định ngoại hối. Nội dung này tại Nghị định mới ( Điều 9) về cơ bản là tương tự quy định tại Nghị định 160 tuy nhiên có sự thay đổi trong thời hạn chuyển ngoại tệ ra nước ngoài là thay vì thời hạn 30 ngày gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ tại Nghị định 160 thì thời hạn theo Nghị định 70 dài hơn khi quy định thời hạn 30 ngày chỉ tính các ngày làm việc.

Ii) Bên đi vay không có dư nợ vay nước ngoài nhưng có phát sinh việc đăng ký, đăng ký thay đổi Khoản vay nước ngoài thuộc đối tượng phải đăng ký, đăng ký thay đổi với Ngân hàng Nhà nước ( Vụ Quản lý Ngoại hối) theo quy định tại Thông tư này.

THAY-ĐỔI-QUY-ĐỊNH-NGOẠI-HỐI